GIÁO XỨ HOA CHÂU

 

 

 
Nhà thờ Hoa Châu - Xă Ḥa Phú- Huyện Tuy Ḥa - Phú Yên. Điện thoại 057.590345